close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پژوهش فارسی-34545- \\\\\\\"”(سایت دانلود مقاله )”\\\\\\\"
loading...

دانلود فایل های آموزشی

مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای . چکیده: این مقاله به تجزیه و تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک پوسته استوانه ای تحت فشار محوری پرداخته است. خواص مکانیکی مواد توسط معادلات ساختاری براساس نظریه ویسکوالاستیک خطی از نظر پیچیدگی اپراتورهای جدایی ناپذیر پرداخته است. راه حل تحلیلی تقریبی برای این مشکل توسط استفاده از روش اصلاح شبه الاستیک ارائه شده است در نتیجه شرایط بی ثباتی برای پوسته فرموله شده است نشان داده شده است. که برای مواد ویسکوالاستیک با خزش محدود محدودیت بارگذاری…

دانلود پژوهش فارسی-34545- \\\\\\\"”(سایت دانلود مقاله )”\\\\\\\"

aaaa بازدید : 13 چهارشنبه 15 شهريور 1396 نظرات ()

مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای .
چکیده:
این مقاله به تجزیه و تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک پوسته استوانه ای تحت فشار محوری پرداخته است. خواص مکانیکی مواد توسط معادلات ساختاری براساس نظریه ویسکوالاستیک خطی از نظر پیچیدگی اپراتورهای جدایی ناپذیر پرداخته است. راه حل تحلیلی تقریبی برای این مشکل توسط استفاده از روش اصلاح شبه الاستیک ارائه شده است در نتیجه شرایط بی ثباتی برای پوسته فرموله شده است نشان داده شده است. که برای مواد ویسکوالاستیک با خزش محدود محدودیت بارگذاری در ساختار پایدار وجود دارد و مقدار بار بالا ممکن است منجر به کمانش در زمان بحرانی شود.
1- مقدمه :
ثبات خزش پوسته های دایره ای استوانه توسط پژوهش گران متعددی مورد مطالعه با استفاده از مفاهیم مختلف و قوانین اساسی انجام شده است. تعدادی از تحقیقات با استفاده از روش عیوب به این نتیجه رسیده اند. که در شرایط خزش عیوب اولیه با گذشت زمان توسعه یافته و منجر به فروپاشی ساختار می شود. مهم در این تجزیه و تحلیل این است که معمولا تغییر شکل نامحدود و تا نرخ آن بی نهایت تعریف می شود. برخی از این مطالعات متوسط هوفی و کویشن در سال های اخیر توجه زیادی را توسط برنامه های کاربردی به پژوهش در زمینه خزش متمرکز کرده است. به طور خاص خزش در پوسته استوانه ای به عنوان یک فرآیند لحظه ای بوده که شامل شرایط بنیادی و وابسته به زمان به عنوان تنیمات تعادل است به این ترتیب زمان بحرانی در ارتبازط با اولین بارگذاری است نتایج حاصل از این مطالعات بستگی به محصولات اساسی به عنوان خزش در ساختار است. مقاله حاضر در رابطه با تجزیه و تحلیل پوسته استوانه ای مدور است که خواص مواد توسط معادلات ساختاری ویسکوالاستیک خطی به صورت تئوری تعریف شده باشد. با استفاده از این مفهوم دو شاخه ای شدن مقادیر ویژه به صورت خطی فرموله شده و با استفاده از روش راه حل شبه الاستیک با بهره گیری از مفهوم الاستیک وابسته به زمان به عنوان یک مدل ویسکوالاستیک واقعی است. این رویکرد در تجزیه و تحلیل خزش ثبات ساختار ویسکوالاستیک را مورد بحث قرار می دهد.
2- بیان مسئله :
یک پوسته دایره استوانه ای همانطور که در شکل 1 دیده می شود. به طول LL و شعاع r و ضخامت h در نظر بگیرید خواص مواد را می توان با نظریه خطی ویسکوالاستیک توصیف کرد پوسته به سادگی در هردو مورد حمایت و تحت فشار محوری یکنواخت P قرار می گیرد. که کمتر از فشار بحران الاستیک است و فرض بر این است که بار به طور ناگهانی در زمان اعمال t=0 است اما این نرخ حاکی از آن است این مقدار به اندازه کافی بزرگ نسبت که به علت تحریک پاسخ دینامیکی سازه ای است. ساختار شبه ایستایی پوسته توسط مجموعه ای از معادلات شامل تعادل، روابط حرکتی و ساختاری ویسکوالاستیک می باشد. تمام این شرایط تنها با معادلات ساختار ویسکوالاستیک متفاوت است. معادلات دیگر به طور مستقیم به دنبال نظریه ثابت الاستیک می باشد. در این معادله تعادل پوسته توسط معادلات دونل شرح داده شده است و معادلات ساختاری نظریه ویسکو الاستیک خطی نیز ارائه شده است هر دو شکل این فرمول ها در زیر آمده است.
معادله 1
یا
معادله 2

شکل 1 :یک پوسته استوانه ای ویسکوالاستیک تحت فشار محوری
که در آن E نشان دهنده مدول الاستیسته مواد و R و Γ به معنی دو اپراتور جدایی ناپذیر از این نوع پیچیدگی است.
معادله 3
و
معادله 4
توابع کرنل Γ(T-τ),R(t-τ) به ترتیب میزان اارمش ساختار و خواص خزش مواد ویسکو الاستیک را در معادلات 2-1 نشان می دهد که در آن E* را می توان به فرم زیر بیان کرد.
معادله 5
یا
معادله 6
اپراتور V* به طور کلی شکلی از E* بوده اما یک تفاوت اساسی در عملکرد دارد. با این حال فرض براین است که برای سادگی از رابطه زیر استفاده شود.
رابطه 7
که در آن V نشان دهنده نسبت آتی ضریب پواسون است معادله 7 نشان می دهد که در آزمون تک محوره تحت فشار تنش آراء بخش از آن وابسته به زمان بود می توان از آن صرفه نظر کرد این فرض را می توان به اندازه کافی برای اکثر مواد ویسکوالاستیک واقعی به کار رود. از نظر نیرو های پوسته سطح متوسط NX و Ny و Nxy سازنده معادلات ویسکوالاستیک هستند. در قالب زیر تعریف می شوند.
معادله 8
که در آن єxx و єxy و yxy توابع مختصاتی Xy هستند. و t نشان دهنده زمان است این معادلات به طور هم زمان و معادلات تعادل کاهش ثابت ویسکوالاستیک در یک معادله انتگرال هم گن خطی نشان می دهد.
معادله9
که در آن 4▼و ▼8نشان دهنده 2 و برنامه های کاربردی پی درپی از عملکرد لاپلاس است. که در آن W=W(x,y,t) نشان دهنده جابجایی جانبی پوسته و D* به صورت زیر تعریف می شود.
فرمول 10
توجه داشته باشید. که معادله 9 به عنوان معادله حاکم بر شرایط الاستیک که در آن E مدول الاستیک بوده و توسط E* برای انتگرال جایگزین می شود.
برای یک پوسته استوانه ساده داریم.
معادلعه 11
این شرایط مرزی در زمان ثابت هستند. شرایط اولیه برای این مسئله با فرض وجود پاسخی از ساختار در زمان اعمال بار است. یکی از این وضعیت ها به طور خودکار در زمان t=0 در ساختار ویسکوالاستیک با معادلات مربوط به مواد الاستیک با مدول یانگ E است.
3- روش های حل مسئله :
در این مقاله مشکل مورد نظر با استفاده از روش شبه الاستیک براساس تئوری چاپری برای تجزیه و تحلیل تنش ویسکوالاستیک خطی پیشنهاد شده است این روش براین واقعیت استوار است که رفتار بسیاری از مواد مهندسی با پاسخ یک ماده الاستیک با خواص مشخص رابطه ای دارد. به طور مشابه با روش تبدیل لاپلاس از روش شبه الاستیک برای راه حل این مسائل بهره گیری می شود. کاربرد روش شبه الاستیک تک محوره توسط معادله 1 به صورت زیر در می آید.
معادله 12
که در آن
************************************* *************************************   نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net *************************************   *************************************     معادله 13
می توان گفت که معادله 12 را از معادله 1 مشتق کردند و به جای عملکرد اپراتور انتگرال є(t) استفاده کردند. که نشان دهنده یک مدول یکسان و وابسته به زمان است با توجه به معادله 13 تابع є(t) را می توان از معادله 2 مشتق کرد.
معادله 14
که در آن ψ نشان دهنده تابع خزش مواد است.
معادله 15
این در شکل 12 نشان داده شده است. که تکنیک های شبه الاستیک به همان اندازه در معادلات ویسکوالاستیک سه بعدی قابل اجراء بوده و این روش به اندازه کافی نتایج دقیقی بدست می دهد. صحت روش شبه جمله الاستیک در برنامه های پایداری خزش در مورد تجزیه و تحلیل در سازه های ویسکوالاستیک مورد بحث قرار گرفته است. تقریب شبه الاستیک از روابط تنش کرنش متوسط رابطه 8 به فرم زیر ارائه می شود.
معادله 16
که به طور هم زمان با معادلات تعادل پوسته و روابط حرکتی ادغام شده و منجر به معادله دیفرانسیل زیر شده است.
معادله 17
که در آن t یک پارامتر است که نشان دهنده تقریب شبه الاستیک جانبی توسط w0 و D(t) به صورت زیر تعریف می شود.
معادله 18
معادله 17 را می توان به عنوان معادله حاکم و ثبات الاستیک در نظر گرفت که در آن یک پوسته استوانه ای به یک پوسته الاستیک است. که لا همان مقدار فشار محوری روبه رو می باشد. تا خواص الاستیک مشخص توسط مدول الاستیک وابسته به زمان є(t) نشان داده شود. توجه داشته باشیم є(t) بستگی به خواص مواد ویسکوالاستیک واقعی داشته و می تواند از معادله 13 و 14 مشتق شود. مقدار خزش و آرامش ساختار این ماده در معادله 17 مشخص شده است. که پارامتری وابسته به زمان می باشد. با اختصاص دادن مقدار معینی از t
که در آن є(t) توسط دو معادله 13 یا 14 تعریف شده است. معادله حاکم مشکل الاستیک را که در آن یا به حد بحرانی رسیده است. را می توان با استفاده از معادله حاکم بر تئوری مشتق شده و ثبات الاستیک را به دست آورد. مقادیر مختلف پارامترt به ترتیب یک دنباله از بار بحرانی بوده به طوری که یک تابع پیوسته از زمان بوده و به صورت زیر ارائه می شود.
معادله 19
که در آن Pe نشان دهنده بار الاستیک است که توسط معادله زیر تعریف می شود.
معادله 20
4- بحث :
معادله 19 نشان دهنده وضعیت بی ثباتی از یک پوسته استوانه ای ویسکوالاستیک تحت فشار محوری است. این شرایط شامل دو پارامتر بی ثبات کننده یکی از اعمال بار گذاری P دیگری در زمان t است. این بستگی به Pcr/Pe دارد که تنها مربوط به خواص خزش مواد ویسکوالاستیک است. علاوه براین نوع تجزیه و تحلیل دو نوع از مواد ویسکوالاستیک خطی وجود دارد. که در آن ها خزش به صورت محدود و نامحدود است. نوع اول شامل مواد تعریف شده توسط تابع ψ(t) بوده و نوع دوم آن ∞Ψمی باشد. از معادله 19 می توان برای جامدات ویسکوالاستیک خطی با یک مقدار خاص بار فشاری توسط داده ها معادله زیر را بدست آورد.
معادله 21
واضح است که برای مایعات خطی ویسکوالاستیک P=0 است. هر بار فشاری بالای مقدار P منجر به به هم خوردن تعادل در زمان بحرانی خواهد شد. با استفاده از معادله به دست آمده به شرطی که تابع خزش مواد باشد. با استفاده از مواد باشد. ψ(t) مشخص می شود نمودار نشان داده شده در شکل 2 یک تغییر هندسی مهم معمولی در زمان براساس معادله 19 تعریف می کند. در واقع می توان برای دو مورد محدود P=Ps و P=Pe مقادیر مربوط از t را تعریف کرد. نتیجه دوم نشان می دهد که در یک فشار تک محوره به عنوان بار بحرانی تاعدل در زمان در حین بارگذاری رخ می دهد به عنوان بار بحرانی تعادل در زمان در حین بارگذاری رخ می دهد به عنوان یک تفسیر کلی از نتیجه فوق دو مدل ساده از مواد ویسکو الاستیک با خزش محدود و نا محدود در نظر گرفته می شود. اولین مدل در شکل 3a دیده می شود.

شکل 2: نمونه ارتباط برای پوسته استوانه ای ویسکوالاستیک.
به عنوان سه پارامتر حالت جامد شناخته شده است. این توسط خزش به صورت زیر مشخص شده است.
معادله 22
که توسط ∞=E/E1 =0.5 Ψ و =0.1 ηη1/ و Ps/Pe=20.67 , Ψ∞=0.5
است که در صورت سه استاندارد پارامتر جامد می باشد. برای مواد تبعیت کننده از قانون ماکس ول – کل وین به ترتیب Ψ و Ps=0 خواهد بود.
معادله 23:
روابط زمان اعمال بار برای هردو مدل ویسکوالاستیک در شکل 4 ارائه شده است.

ارسال شده در جولای 10, 2017

پاسخ دهید

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 46
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 3
 • بازدید امروز : 17
 • باردید دیروز : 6
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 48
 • بازدید ماه : 129
 • بازدید سال : 129
 • بازدید کلی : 1,224